سخنرانان کلیدی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه

پروفسور مهدی سعید سعیدی

Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, University of Nevada, Reno

عنوان سخنرانی:

Bridge Columns and Systems of the Future— Resilient and Deconstructible
وب سایت:

  

دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

  

دکتر اکبر ترکان

مشاور عالی رئیس جمهور

 

Prof. Jorge de Brito

Instituto Superior Técnico, Dep. Civil Engineering, Architecture & Georresources, Portugal

عنوان سخنرانی:

Concrete with Multi-Recycled Crushed Concrete Aggregates

وب سایت: