سخنرانان کلیدی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه

پروفسور مهدی سعید سعیدی

Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, University of Nevada, Reno

عنوان سخنرانی:

Bridge Columns and Systems of the Future— Resilient and Deconstructible
وب سایت:
پست الکترونیکی:
saiidi [at] unr.edu

  

دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

  

دکتر اکبر ترکان

مشاور عالی رئیس جمهور

 

دکتر امین براری

Department of Civil and Environmental Engineering, Virginia Tech, USA

عنوان سخنرانی:

Foundation design for next generation offshore wind turbines

وب سایت:

پست الکترونیکی:
abarari [at] vt.edu