• فرصت جهت نصب اِستندهای تبلیغاتی شرکت در مکان های درنظرگرفته شده
  • فرصت قرار دادن بخشی از اطلاعات تخصصی شرکت در فضای در نظر گرفته شده برای هر حامی
  • معرفی حامی از طریق نمایش لوگو یا نام شرکت در تمامی بروشورها، پوسترها، بنرها، نشریات و وب سایت و ...
  • دریافت کامل تماس ها و اطلاعات کاری شرکت ها و مؤسسات شرکت کننده در همایش
  • فرصت سخنرانی جهت شناساندن بیشتر شرکت و فعالیت های آن
  • نام بردن از حامیان مالی در طول همایش